Acord Familjerådgivning Logo

Kvalitetsuppföljning

Acord Familjerådgivning HB har en fortlöpande kvalitetskontroll. Vi känner oss glada över det gensvar våra klienter ger oss och vill dela med oss av resultatet.

Sammanställning av brukarenkät 2023

Enkäten delades ut till par som var aktuella under september och oktober månad. Enkäten gavs ut i adresserade och frankerade kuvert (en enkät per person) som paret postade till respektive rådgivare. Svaren redovisas nedan kommunvis samt totalen av alla enkäter. Svaren redovisas i procent av totala antal svar för respektive kommun och totalen.

Antal utdelade enkäter, svar och svarsfrekvens:

Totalt: 167 utdelade 91 inkomna, 54%.

Andelen Kvinnor, män och hen (svarsalternativet ”annat” fanns men ingen kryssade för detta)

Totalt: Kvinnor 48, 48%. Män 47, 52%.

Hur många samtal har du deltagit i?

Totalt: 1 samtal 2, 2%. 2-3 samtal 27, 30%. 4-5 samtal 24, 26%. 6-8 samtal 18, 20%. 9 eller fler samtal 20, 22%.

Hur tycker du kontakten har varit?

Totalt: Mycket bra 71, 78 %. Bra 20, 22 %. Mindre bra 0, 0%. Inte alls bra 0, 0%.

Har samtalen hos oss lett till en förändring av relationen mellan er?

Totalt: Ja 42, 46%. I någon mån 38, 42%. Nej 1, 2%.

Har samtalen ökat Er förmåga att tala om problemen på ett mera konstruktivt sätt?

Totalt: Ja 59, 65%. I någon mån 30, 30%. Nej 2, 2%.

Har samtalen hjälpt Dig att bättre förstå dig själv och din del i konflikten?

Totalt: Ja 62, 68%. I någon mån 27, 30%. Nej 2, 2%.

Var det lätt att komma i kontakt med en familjerådgivare?

Totalt: Ja 89, 98%, Nej 2, 2%. 

På vilket sätt fick ni kännedom om Acord familjerådgivning?

Totalt: Acords hemsida 7, 8%. Kommunens hemsida 30, 33%. Rekommendation 38, 42%.

Acordes informationsfolder 2, 2%. Annat vis 14, 15%.

Vill du rekommendera denna familjerådgivning till någon annan?

Totalt: Ja 87, 97%. Tveksamt 2, 2%. Nej 1, 1%. 

I samband med varje fråga gavs utrymme för svar i fritext. Dessa löd som följer:

Samtalen ägde rum i en mycket avslappnad stämning, där alla parter kunde yttra sig utsan hinder eller tidsbrist. Att familjeterapeuten inte ägnade sig åt att ta anteckningar för hand eller med dator var uppskattat medan samtalet pågick och det lett till att den disponibla tiden användes bara till samtal med psykoterapeutens totala närvaro.

Jag tycker samtalen lett till förändring. Jag tror att det bidragit till det framförallt för min pappa.

Vårt huvudproblem var inte en konflikt.

Det var en accepterande miljö och det var bra att jag fick möjlighet att säga själv vad jag tyckte skulle tas upp och diskuteras på våra möten.

Det var bra att det kändes som att det fanns tid och lugn och ro för alla att yttra sig och ge sina tankar och synpunkter på ett bra sätt. Trygg känsla.

Fint att få tillfälle att prata till punkt. Viktigt att få höra min partners synvinkel, eftersom vi annars bara fastnar i samma gamla tjafs och mönster.

Jag hade önskat, kanske förväntat mig / hoppats på nån form av mer konkreta ”verktyg” eller ”läxor” / övningar.

Kontakten bra men känner dock inte att det gett någonting än och som att vi inte kommer någon vart.

Ingen förändring. Upplever inte att vi fått konkreta råd eller förslag på hur vi kan ändra något. I och med det upplever jag att det inte finns så mycket mera att prata om hemma. Förstår mig till viss del bättre men känner inte att vi går djupare in på olika orsaker.

Lätt att få kontakt men svårt att välja.

Tveksam till att rekommendera, man får väl ge det tid. Sedan funkar vissa delar bättre för vissa. Känner att mycket bara berörts på ytan t e x att man får en fråga om hur något känns / uulevs, besvarar den sen fåt partnern svara på samma fråga och sen går man vidare utan någon djupare reflektion eller vad man kan göra åt det.

Skilsmässan var nära men samtalen fick det att vända. Vi är glada för det!

Lätt att prata med och vi har fått bättre ordning och förståelse på vår familj.

Familjerådgivaren är mycket förstående, lyhörd och flexibel i sitt sätt att arbeta. Rekomenderar varmt!

Bra efter två samtal, potentialen är mycket bra. Vi är i början av en utveckling.

Mycket givande! Över förväntan

Var inte förberedd på att samtalen kunde leda till en sådan positiv förändring!

Fått vidgade vyer. Ser ljusare på problemlösning!

Tror jag ser ödmjukare och klokare på min del.

Vill absolut rekommendera rådgivaren som vi träffade!!

Borde gått på samtal för flera år sedan men bättre sent än aldrig. Alla har mer eller mindre bekymmer i relationer. Behöver då tala med utomstående, ett proffs som vi mött.

Fantastiskt! Ser fram emot kommande två samtal.

Har redan rekommenderat till många.

Är väldigt nöjd. Behöver utökade samtal.

Samtalet tydliggjorde vad vi behöver förbättra.

Har ännu inte förmågan men viljan att lösa problem mer konstruktivt.

Samtalen har hjälpt mig att förstå att problematiken ligger djupt och sedan lång tid.

Ser fram emot fortsättningen.

Samtalen har varit givande och det har varit enkelt att öppna upp sig om de problem jag upplever att vi har i vår relation.

Jag märker att det har effekt men upplever att vi gått för få gånger för att bedöma i vilken utsträckning det har påverkat.

Jag upplever att vår terapeut är väldigt enkel att prata med.

Familjerådgivaren är toppen!

Mycket gott intryck så här långt.

Har gått tillsamman med min son som har Aspbergers syndrom.

Familjerådgivaren är mycket bra och trevlig!

Är lite tangomodell över mig och min sons kontakt.

Trotts regelbundna bakslag går det framåt.

Fler borde gå!

Jag är så otroligt nöjd och tacksam. Familjerådgivaren har en otrolig förmåga att verka avväpnande under samtalen, hålla sig opartisk, fördomsfri och öppen. Vi möts alltid med värme och stor kunskap.

Familjerådgivaren har varit fantastisk! Båda känner sig trygga med att vara öppna och ärliga på ett annat sätt än innan.

Definitivt en stor utveckling i vår kommunikation.

Bra utveckling när vi pratar själva nu. Ett större lugn från min sida, att vi har möjligheter att ta upp saker i en frizon.

Framförallt förbättrad insikt i krav på mig, relationen och min partner.

Så sent som igår rekommenderade jag familjerådgivaren.

Fantastiskt bra, borde finnas mer info om familjerådgivning så fler kan få hjälp!

Detta har varit ovärderligt för oss.

Konflikterna har blivit mer sansade, vi pratar nu!

Jag kände mig tveksam i början men det blev bättre än vad jag trodde.

Jättebra samtal med goda reflektioner. Bra att vi lyfter upp problem men också positiva saker. Det blir så odramatiskt att reda ut saker.

Känns som att vi etsat fram en bra mix av utmanande och stödjande.

En förändring har skett mest genom att vi prioriterar tid för att samtala med varandra i och med det inbokade mötet.

Superbra och hjälpsamt även i en välfungerande relation. 

Vi hade en önskan att få komma flera gånger till reducerat pris. Min man har en allvarlig sjukdom och är döende så det blir ett sorgearbete vi gör.

Det har varit mycket givande och lärorikt. Vi har tagit stora steg framåt i våran relation tack vare rätt redskap och råd från er!

Vår kommunikation har blivit bättre.

Vill absolut rekommendera rådgivaren.

Familjerådgivaren har väsentligt bidragit till att jag fortfarande är gift☺

Vi är nu mycket närmare varandra.

Framför allt uppskattar jag att vi träffas kontinuerligt!

Vi har redan rekommenderat rådgivaren till andra.

Fortsätt som du gör! Du är grym! Alla borde ha en av dig!